ENERGETSKA IZKAZNICA

Potrebujete energetsko izkaznico?

Cenovno ugodna in hitra izdelava energetskih izkaznic na področju celotne Slovenije.
Energetski zakon (EZ-1) med drugim v 333. členu ureja tudi izdelavo energetske izkaznice, katere osnovni namen je podajanje informacij o porabi energije v stavbi. Energetsko izkaznico širša javnost pozna kot izkaz porabe energije gospodinjskih aparatov in bele tehnike. Podoben način izražanja porabe energije je sedaj obvezen tudi za stavbe. Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ter priporočili za povečanje energetske učinkovitosti in je po novem energetskem zakonu od 1. januarja 2021 obvezna listina pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela ali oddaji nepremičnine ali njenega posameznega dela v najem, za obdobje daljše od enega leta. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli minister pristojen za energijo, po izvedenem javnem natečaju.

Kdaj je potrebno izdelati energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se:
 • Zgradijo,
 • prodajo,
 • ali oddajo najemniku za obdobje daljše od enega leta.
Lastnik nepremičnine mora kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
Energetska izkaznica pri oddaji nepremičnine najemniku
Pri najemu je energetska izkaznica obvezna, ko najemnik pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe (kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom), energetske izkaznice ne potrebujemo.

Energetska izkaznica pri novogradnjah:
Pri novogradnjah je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES. Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu ali najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih stave, ki je izdelan skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah PURES 2010 in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico. Energetska izkaznica pri novogradnjah je obvezna le, ko se objet gradi za prodajo ali oddajo. Pri ostalih novozgrajenih objektih, namesto energetske izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe in je priloga dokazila o zanesljivosti objekta.

Energetska izkaznica pri oglaševanju nepremičnin:
Pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem za obdobje daljše od enega leta, mora lastnik nepremičnine zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Energetska izkaznica pri javnih stavbah:
Za vse javne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2 (9. julija 2015 se obstoječa meja spusti na 250 m2), ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljalec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Stavbe javnega sektorja za katere velja obvezna namestitev energetske izkaznice na vidno mesto so:
 • Stavbe javne uprave,
 • stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • stavbe za zdravstvo,
 • stavbe za kulturo in razvedrilo.

Kdaj energetske izkaznice ne potrebujemo?

Energetske izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ne potrebujemo:
 • Pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od enega leta,
 • pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • pri prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.
Prav tako se zahteve glede energetske izkaznice ne nanašajo na:
 • Stavbe ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe za obredne namene in verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
 • enostavne in nezahtevne objekte,
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

Vrste energetskih izkaznic

  Zakon določa dve vrsti energetskih izkaznic, računsko energetsko izkaznico (rEI) in merjeno energetsko izkaznico (mEI), kateri se med seboj razlikujeta po metodologiji izdelave.  
Računska nergetska izkaznica - rEI
Računski postopek energetske izkaznice se izvaja pri vseh novozgrajenih stavbah in obstoječih  stanovanjskih stavbah (Obstoječe stavbe so tiste, ki so v uporabi vsaj 1 leto). Računsko energetsko izkaznico se lahko izdela tudi za obstoječe nestanovanjske stavbe, v koliko neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije, ki so potrebni za izdelavo merjene energetske izkaznice niso zanesljivi. Izdelava takšne energetske izkaznice je zahtevnejša, saj je potrebno računati toplotne prehodnosti skozi vse stene objekta.
Merjena energetska izkaznica - rEI
Merjeni postopek energetske izkaznice se izvaja pri vseh obstoječih nestanovanjskih stavbah, kot so npr. šole, vrtci, bolnišnice, ambulante, kulturni objekti, objekti javne uprave. Izdelava takšne energetske izkaznice je enostavnejša, saj vrednosti ni potrebno računati ampak se določijo glede na merjene podatke o rabi energije in/ali energenta.
Search